กรมที่ดิน

กรมที่ดิน

กรมที่ดิน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประโยชน์ของโฉนดที่ดิน

กรมที่ดิน เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานที่ออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินสำหรับประชาชนและให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ รวมทั้งจัดหาที่ทำกินสำหรับประชาชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2444 ทั่วราชอาณาจักร Superslot งบประมาณ 6,403.4229 ล้านบาท

ประวัติศาสตร์

ในสมัยพ่อขุนรามคำแหง ทรงดำเนินนโยบายรัฐบาลเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของประชาชน โดยให้ประชาชนทำประโยชน์ในที่ดินซึ่งผลประโยชน์จะตกอยู่กับผู้นั้นเมื่อมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีมีระบบการปกครองประเทศแบบสี่เหลี่ยมเรียกว่าเวียงวังกลางนาซึ่งเรื่องนี้ ของที่ดินนี้ถูกจัดอยู่ในประเภทของข้าวหรือกรมการข้าว คือฝ่ายบริหารและตุลาการ ต่อมาในกรุงรัตนโกสินทร์ รูปแบบการจัดการที่ดินยังคงสอดคล้องกับหลักการเดิมจนถึงสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เป็นผู้โต้แย้งสิทธิความเป็นเจ้าของ ที่ดินมักมีขนาดเท่ากับศาล เนื่องจากเจ้าหน้าที่เก็บภาษีได้ออกเอกสารสำคัญให้เจ้าของที่ดินนำไประงับข้อพิพาทและโต้แย้งกรรมสิทธิ์ไม่ได้เนื่องจากข้อความในหนังสือไม่ชัดเจนและไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานได้

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงโปรดให้เจ้าพระยาเทเวศร์วิวัฒน์ผู้ดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงเกษตรจัดทำทะเบียนที่ดินเพื่อเป็นหลักฐานเกี่ยวกับกรมที่ดินอย่างจริงจังและเร่งด่วนโดยทรงมีพระราชดำริว่าที่ดินมีราคาสูงกว่ามาก ก่อนที่จะทำให้เกิดข้อพิพาทขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรกำหนดขอบเขตของที่ดินให้มั่นคงยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2442 ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าแห่งการดำรงชีวิต (พุงชูโต) ผู้ว่าการเกษตรกรรมในการบังคับบัญชาของเทศบาลเมืองเกา ออกไปออกโฉนดโดยกำหนดพื้นที่ทางทิศใต้ แต่ที่แยกบางไทรไปทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาและริมฝั่งแม่น้ำแควอ่างทองทิศตะวันออกถึงคลองตะเคียนอยู่เหนือสุด

กรมที่ดิน

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2444 เป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมที่ดิน ต่อมาเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2475 กรมทะเบียนที่ดินได้เปลี่ยนชื่อเป็นกรมที่ดินสังกัดกระทรวงมหาดไทยตามพระบรมราชโองการให้เปลี่ยนเสนาบดีปลัดกระทรวงต่างๆ และรวมกระทรวงต่างๆใน พ.ศ. 2475 หลังจากนั้นอีกหนึ่งปีต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นกรมที่ดิน สล็อต และโลหะกิจและย้ายไปสังกัดกระทรวงเศรษฐการเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2476 แต่เป็นเวลาสั้นๆ จึงต้องย้ายกลับไปสังกัดกระทรวงเกษรษฐิการ อีกครั้งในสองปีต่อมาในตอนท้าย มีการแก้ไขพระราชบัญญัติกระทรวงทบวงกรม พ.ศ. 2484 ต้องเปลี่ยนชื่ออีกครั้ง โดยใช้ชื่อว่ากรมที่ดินเพียงอย่างเดียวและสังกัดกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 จนถึงปัจจุบัน

โฉนดที่ดิน

โฉนดเป็นเอกสารสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ซึ่งออกภายใต้รหัสที่ดินปัจจุบันนอกจากนี้ยังรวมถึงโฉนดแผนที่ โฉนดที่ดินและโฉนดที่ดิน “ทำประโยชน์” ซึ่งออกภายใต้กฎหมายเดิม แต่ถือว่ามีกรรมสิทธิ์ด้วย เจ้าของที่ดินถือว่ามีกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ในที่ดินนั้น เช่นมีสิทธิ์ในการใช้ที่ดินมีสิทธิในการจัดจำหน่ายมีสิทธิป้องกันมิให้ผู้ใดเข้าไปเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย สล็อต เครดิตฟรี ไม่ต้องฝากก่อน ไม่ต้องแชร์ ยืนยันเบอร์โทรศัพท์ล่าสุด

ประโยชน์ ของโฉนดที่ดิน

 • การทำให้เจ้าของบ้านถูกต้องตามกฎหมายมีเอกสารสำคัญ แสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อถือเป็นหลักฐาน
 • ก่อให้เกิดความมั่นคงในหลักกรรมสิทธิ์สำหรับเจ้าของที่ดิน
 • ใช้เป็นหลักฐานในการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของตนทั้งต่อรัฐและระหว่างเอกชน
 • ทำให้ทราบตำแหน่งที่ตั้งตลอดจนขอบเขตและพื้นที่ที่ถูกต้องของที่ดินแต่ละแปลง
 • สิ่งนี้ทำให้สามารถป้องกันการบุกรุกขยายการครอบครองเข้าไปในที่ดินของรัฐ Slot ซึ่งเป็นที่รกร้างว่างเปล่าต้องห้ามสาธารณประโยชน์ และที่ดินที่ทางราชการจัดให้เป็นพื้นที่ป่า
 • สิ่งนี้ทำให้สามารถระงับการทะเลาะวิวาทหรือแย่งชิงสิทธิในที่ดินหรือการบุกรุกซึ่งกันและกันได้
 • ก่อให้เกิดปัจจัยพื้นฐานในการผลิตทางเศรษฐกิจมีเสถียรภาพและมีผลในการลดต้นทุนการผลิตอีกด้วย
 • ก่อให้เกิดความรักและห่วงใยในที่ดินของตนเองมีแรงจูงใจในการปรับปรุง และพัฒนาที่ดินของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • ใช้เป็นหลักฐานแสดงเงินทุนหรือหลักประกันในการขอสินเชื่อและกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นทุนในการเพิ่มกำลังการผลิตและรายได้เพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่
 • ใช้ค้ำประกันบุคคลเข้าทำงานการประกันตัวผู้ต้องหาต่อพนักงานสอบสวนอัยการหรือศาลเป็นต้น
 • การตรวจสอบหลักฐานสำหรับที่ดินสำหรับที่ดินที่เป็นโฉนดสามารถทำได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว บาคาร่า เป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่ต้องการจำหน่าย และโอนเนื่องจากการโอนที่ดินพร้อมโฉนดโดยไม่ต้องประกาศยกเว้นมรดก
 • ทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่มีโฉนดที่ดินหรือมีใบรับรองสาธารณูปโภค
 • การทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่มีโฉนดที่ดินเช่นการซื้อที่ดินเพื่อขายแลกเปลี่ยนจำนองขายฝาก ฯลฯ จะต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดินที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่
 • การทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส. 3, น.ส. 3 ก, น.ส. 3 ข) ต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดินอำเภอที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ การทำนิติกรรมจะมีผลตามกฎหมายเว้นแต่จะได้ยกเลิกอำนาจของนายอำเภอเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สล็อต ยืนยัน ตัว ตน รับ เครดิต ฟรี ต้องจดทะเบียน ณ สำนักงานที่ดินที่ที่ดินตั้งอยู่

Warning

All of these important documents are shown, although better than the others, if you leave the land a wasteland, do not use the land, that is, if the title deed is left over 10 years and the land has a certificate of use. Leave for more than 5 consecutive years, such land must become the state by law. Or if you allow others to possess peacefully with the intention of taking ownership without you interfering.

For land with title deed for 10 consecutive years, the owner will have the right to sue to the court. So that the court can order the person to acquire ownership of the land by tenure and the land with the Utilization Certificate (Nor Sor 3, Nor Sor 3, Nor Sor 3 Khor) take only one year of possession, you will lose. That’s right, so when your land has such important documents, it’s best to use it and take care of it.The land will be yours. And a valuable inheritance for your heirs.

Recent Posts

เรื่องถัดไป

dek d

เมนู