คนพิการ

คนพิการ

คนพิการ บริการช่วยเหลือคนพิการ

คนพิการ วิธีการสมัครบริการช่วยเหลือคนพิการ
คนพิการต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

มีบัตรประจำตัวคนพิการ
เป็นผู้พิการที่มีความจำเป็นต้องใช้ผู้ช่วยคนพิการเพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจวัตรที่จำเป็นในชีวิตได้
ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นของรัฐหรือได้รับ แต่ไม่เพียงพอ สล็อต
หลักฐานที่ใช้ในการยื่นคำขอคนพิการที่ประสงค์จะสมัครเป็นผู้ช่วยคนพิการคุณต้องเตรียมหลักฐานดังต่อไปนี้เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่หน่วยร้องขอหรือหน่วยบริการในพื้นที่

คนพิการ

สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วหรือ 2 นิ้วสองรูป Superslot
แบบคำขอผู้ช่วยคนพิการ (แบบภช. 1) จำนวน 1 ชุด (ดาวน์โหลดจากเอกสารประกอบด้านล่าง)
ในกรณีที่ผู้ทุพพลภาพเป็นผู้เยาว์หรือทุพพลภาพถึงขั้นไม่สามารถยื่นคำขอได้ด้วยตนเองให้ผู้ดูแลคนพิการยื่นคำขอในนามของตน

สถานที่ขอรับบริการช่วยเหลือคนพิการ

กทม. ยื่นต่อศูนย์บริการคนพิการกทม. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดอื่นให้ยื่นต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือหน่วยบริการในพื้นที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนด
ที่มา: กลุ่มส่งเสริมสวัสดิการสำนักส่งเสริมศักยภาพและสิทธิ Slot
เอกสารประกอบ: ไฟล์แบบคำขอคนพิการ (แบบปช. 1)

องค์กรเครือข่ายภาคประชาชน

ไฟล์องค์กรเครือข่ายภาคประชาชน
แบบฟอร์มผู้ช่วยเหลือคนพิการ
ไฟล์คำร้องประกอบด้วยผู้ช่วยที่มีความพิการ
แบบฟอร์มขอไฟล์เพื่อแจ้งผู้ช่วยคนพิการ บาคาร่า
ผู้ช่วยที่มีความพิการไฟล์บันทึกประสิทธิภาพ
ไฟล์รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
สำนักงานผู้ช่วยคนพิการ
ไดเรกทอรีผู้ช่วยคนพิการ

How to apply for assistance services for people with disabilities
Persons with disabilities must have the following qualifications:

Have a disabled person ID card slot 888
Being a disabled person who has a need to use a disabled assistant To be able to perform essential life routines
Not receiving assistance from other government agencies Or received, but not enough
Evidence used to submit an application

Persons with disabilities wishing to apply to have assistants with disabilities You must prepare the following evidence To show to the staff at the requesting unit or local service unit

Copy of ID card With a certified true copy
Two 1-inch or 2-inch photographs
Request form for assistants with disabilities (Form Phor Chor 1), amount 1 set (download from supporting documents below)
In the event that a person with a disability is a minor or has a disability to the point where he is unable to submit the application himself To have a caregiver of disabled person submit an application on their behalf

Documentation: Request form file for a disabled person (Form Por Chor 1)

People’s Sector Network Organization

Public sector network organization files
Helpers with Disabilities Form

The request file contains assistants with disabilities.
File request form to notify assistants with disabilities

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

การทำรายงาน

เรื่องถัดไป

overwatch 2

เมนู