ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (อังกฤษ: Stock Exchange of Thailand, SET) คือตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ก่อตั้ง โดยพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 ภายใต้การกำกับ ดูแลของสำนักงาน คณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต. ) สล็อต เปิดดำเนินธุรกิจการค้า อย่างเป็นทางการ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2518 โดยเป็นตลาดรอง สำหรับการแลกเปลี่ยน ตราสารทุน ของ บริษัท จดทะเบียน และเพื่อให้สามารถระดมทุน เพิ่มเติม จากประชาชน ได้อย่างสะดวก ปัจจุบันการดำเนินงาน ของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประวัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก่อนการจัดตั้ง ตลาดหลักทรัพย์ ประเทศไทยได้จัดตั้ง“ บริษัท เพื่อการลงทุน” ในปี 2503 ซึ่งกลุ่มเอกชน ชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่ ได้จัดตั้ง สถาบันการเงิน บริษัท จัดการ การลงทุน ซึ่ง
ดำเนินการ ในลักษณะกองทุนรวม เรียกว่า กองทุนเพื่อ การลงทุนไทยหรือ TIF ต่อมา ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2505 กลุ่มวิสาหกิจ Superslot เอกชน ของไทย ได้ร่วมกันจัดตั้ง บริษัท ที่ดำเนินกิจการ ในรูปแบบตลาดหลักทรัพย์ เรียกว่าตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้ชื่อ บริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ กรุงเทพ จำกัด (ตลาดหลักทรัพย์กรุงเทพ)

ตลาดหลักทรัพย์ กรุงเทพ ใช้เป็นสถานที่ รวมสมาชิก เพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ ตลาดหุ้น ที่มีอยู่ในขณะนั้น ไม่ได้ทำหน้าที่ ของตลาดหุ้น จริงกล่าวคือการซื้อขาย หุ้นที่สมาชิก ทำกับลูกค้า ไม่ได้
อยู่ในตลาดหุ้น แต่จะทำที่สำนักงาน ของสมาชิกแต่ ละคน นอกจากนี้ การบริหารตลาดหุ้น ยังไม่มีประสิทธิภาพ เพียงพอ อุปสรรค สำคัญในการทำธุรกิจ หลักทรัพย์คือ บริษัท หลักทรัพย์มีเงินทุน จำกัด

ทำให้ ไม่สามารถขยายธุรกิจ ในด้านนี้ ได้อย่างกว้างขวางเพียงพอ และไม่วุ่นวายเท่าที่ควร แม้ว่า จะมีพื้นฐานที่ดี แต่การซื้อขาย ในตลาดหลักทรัพย์ กรุงเทพ มันไม่ได้รับความสนใจ มากนักมูลค่าการซื้อขาย เพียง 160 ล้านบาท ในปี 2511 และ 114 ล้านบาทในปี 2512 ปริมาณการซื้อขาย ลดลงเหลือ 46 ล้านบาท ในปี 2512 หุ้นกู้มีจำนวน 87 ล้านบาท ในปี 2515 แต่การซื้อขายหุ้น ยังคงถูกละเลย มูลค่าการซื้อขายหุ้นต่ำสุด เพียง 26 ล้านบาท winner99 เครดิตฟรี

และในที่สุดตลาดหลักทรัพย์กรุงเทพ ก็ปิดตัวลง เป็นที่ยอมรับ โดยทั่วไปว่าตลาดหลักทรัพย์ กรุงเทพ ไม่ประสบความสำเร็จ เท่าที่ควร เนื่องจาก ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ ประกอบกับประชาชน ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ที่เพียงพอใน เรื่องตลาดทุนการพัฒนา บริษัท ในประเทศไทยส่วนใหญ่ เกิดจาก การที่เจ้าของ มีเงินทุนเอง หากมีเงินไม่เพียงพอ ก็กู้จากสถาบันการเงิน ที่มีอยู่ในขณะนั้น ในปี พ.ศ. 2510 ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้เชิญศาสตราจารย์ ซิดนีย์เอ็ม. ร็อบบิน ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา ตลาดทุนมาพัฒนา ตลาดทุน และเป็นอาจารย์ประจำภาควิชา การเงิน จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียสหรัฐอเมริกา

เพื่อช่วยศึกษาโครงสร้าง ของตลาดเงิน และตลาดทุนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 ต่อมา ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2513 ได้รายงาน ต่อธนาคารแห่งประเทศไทย ในเอกสารชื่อ “ตลาดทุนในประเทศไทย” หรือ “ตลาดทุนในประเทศไทย” รายงานนี้ชี้ให้เห็นถึงหลักทรัพย์ และนักลงทุนจำนวนมาก ที่สนใจซื้อขาย ในเวลานั้น ตลอดจนปัญหาด้านกฎหมาย และปัญหาอื่น ๆ อีกมากมาย และเสนอแนะหลักการและแนวทาง ในการแก้ไขปัญหา ตลาดทุน ของประเทศไทย Slot

ในปี พ.ศ. 2515 รัฐบาล ได้เข้ามา มีบทบาทโดยกำหนด “ประกาศ ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 เรื่องการกำกับ ดูแลกิจการ ที่มีผลต่อความปลอดภัย และสวัสดิภาพของประชาชน” การดำเนินงานของ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ซึ่งทำให้การดำเนินงาน เป็นไปอย่าง มีระเบียบ และยุติธรรม จากข้อเสนอแนะ ของศาสตราจารย์ ซิดนีย์เอ็ม. ร็อบบินส์ คณะกรรมการ บริษัท มีความเห็นว่า การซื้อขายหลักทรัพย์ ในประเทศไทยควรรวม ไว้ในที่เดียว บาคาร่า และควรเปิดโอกาส ให้ประชาชน ทั่วไปได้ เห็นวิธีการประมูล

และการขายด้วย ในที่สุดกระทรวงการคลัง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ และมีการตราพระราชบัญญัติ ตลาดหลักทรัพย์ในปี พ.ศ. 2517 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นแหล่งกลาง ในการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อส่งเสริมการออม ในท้องถิ่น และการระดมทุน ตามมาด้วยการแก้ไข บทบัญญัติ เกี่ยวกับรายได้ เพื่อให้สามารถนำเงิน ออมไปลงทุน ในตลาดทุนได้ ด้วยการเตรียม การทั้งหมด การซื้อขาย ครั้งแรก จึงเปิดขึ้น ในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2518 และตลาดหลักทรัพย์ เปิดอย่างเป็นทางกา รเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2518 ภายใต้ การควบคุม ของกระทรวงการคลัง และเปลี่ยน ชื่อภาษาอังกฤษ จาก “Securities Exchange of Thailand” เป็น “Stock Exchange of Thailand” (SET) เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2534

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

ดูหนังใหม่ฟรี

เรื่องถัดไป

baidu

เมนู