มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่มาของ ม.แม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อังกฤษ: Maejo University; ชื่อย่อ: KMUTNB – MJU) เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ ตั้งอยู่ที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2477 โดยมีรากฐานจาก “โรงเรียนฝึกหัดครูปฐมวัยเกษตรภาคเหนือ” จนกระทั่งเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยแม่โจ้เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งที่ 23 ของประเทศไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้พัฒนาจากโรงเรียนฝึกหัดครูปฐมวัยเกษตรภาคเหนือซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2477 โดยการบังคับบัญชาของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่นเทพหัสดิน ณ อยุธยา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในขณะนั้น

เพื่อขยายการศึกษาด้านการเกษตรไปยังหลายภูมิภาค โรงเรียนฝึกหัดครูเกษตรขั้นต้นภาคเหนือเป็นสถาบันการศึกษาด้านการเกษตรแห่งแรกในภูมิภาค ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 900 ไร่ในพื้นที่บ้านแม่โจ้ตำบลหนองหารอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ Superslot คู่กับสถานีทดลองเกษตรพายัพพระช่วงเกษตรศิลป์ (ลอจายา) พระช่วงเกษตรศิลปเป็นครูใหญ่คนสุดท้ายของโรงเรียน รับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรครูมูลเข้าศึกษาในหลักสูตร 2 ปีโดยมีประกาศนียบัตรประโยคครูประถมศึกษา (ป.ป.ช.) มีนักเรียนเข้าเรียนในชั้นปีที่ 1 จำนวน 48 คน

ประวัติศาสตร์

ซึ่งในขณะนั้นบริเวณโรงเรียน ไม่พร้อมที่จะทำการเกษตรเนื่องจากเป็นที่ดินที่มีทรายจึงต้องปรับปรุงดินเพื่อใช้ในการทำการเกษตรนอกจากนี้อาคารต่างๆ เช่นห้องเรียนสถานรับเลี้ยงเด็กโรงอาหารและบ้านพักครู จะต้องสร้างขึ้นชั่วคราวเพื่อให้ทันนโยบายของกระทรวงยุติธรรมในการเปิดโรงเรียน ทำให้การจัดตั้งส่วนแรกยากมากต่อมาได้เปลี่ยนสถานะของโรงเรียนฝึกหัดครูเกษตรขั้นต้นภาคเหนือเป็นโรงเรียนมัธยมเกษตรกรรมวิสามัญภาคเหนือในปี พ.ศ. 2479 หลังจากเปิดการเรียนการสอนได้เพียง 3 ชั่วอายุคนกระทรวงยุติธรรมเห็นว่า สล็อต เปิดหลักสูตรประโยคครูประถมเกษตรโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาเพียงพอและมีความจำเป็นต้องใช้ครูเกษตรจำนวนน้อย จึงเปิดโครงการมัธยมเกษตรวิสามัญ (มก.) ขึ้นแทนโดยรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าศึกษาโดยใช้เวลาศึกษา 4 ปี มีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร 4 รุ่น

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในปี พ.ศ. 2481 ได้มีการยุบรวมโรงเรียนมัธยมเกษตรกรรมวิสามัญในส่วนภูมิภาค ได้แก่ ภาคใต้ที่ตำบลคอหงส์จังหวัดสงขลาภาคกลางที่เขตบางกอกน้อย ธนบุรีและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ ต.โนนวัด จ.นครราชสีมา แต่ไม่ได้ยุบโรงเรียนมัธยมเกษตรวิสามัญภาคเหนือจากการสนับสนุนของพระช่วงเกษตรศิลปการ (ลอจายา) หลวงสุวรรณวัฒน์กสิกิจและหลวงอิงคศรีกสิการให้ดำรงโรงเรียนมัธยมเกษตรวิสามัญซึ่ง ต่อมาได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยเปิดรับผู้ที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 8 เข้าศึกษาต่อใน ปวส. เกษตรศาสตร์ สหกรณ์และป่าไม้เป็นเวลา 2 ปีโดยมีพระช่วงเกษตรศิลป์เป็นกรรมการคนแรก Slot ซึ่งต่อมากลายเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปัจจุบัน

ในปี พ.ศ. 2482 วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ย้ายจากแม่โจ้ไปที่สถานีเกษตรกลางอำเภอบางเขนจังหวัดพระนคร ซึ่งพื้นที่แม่โจ้ได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเกษตรศาสตร์โดยรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาในหลักสูตร 2 ปีหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถเข้าศึกษาระดับปริญญาที่วิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนได้โดยไม่ต้องมีเมื่อวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก่อตั้งขึ้น เป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี พ.ศ. 2486 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้เปลี่ยนชื่อ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถานศึกษาอาชีวศึกษา

ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประสบปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามส่งผลให้มีนักเรียนจำนวนน้อยและการคมนาคมลำบากและอยู่ห่างไกลจากกรุงเทพฯ จึงมีความคิดที่จะยุบรวมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ลงในปี พ.ศ. 2488 โดยให้งดการรับนักเรียนในปี พ.ศ. 2490 – พ.ศ. 2491 เนื่องจากไม่มีงบประมาณและจำนวนผู้เรียนจนกระทั่งในปี พ.ศ. 2491 กระทรวงเกษธิการได้โอนกิจการ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการโดยเปลี่ยนสถานะเป็นสถานศึกษาระดับปวส. ภายใต้ชื่อโรงเรียนเกษตรกรรมแม่โจ้และเริ่มเปิดทำการสอนในปี พ.ศ. 2492 โดยรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 6 ในหลักสูตรสามปีเมื่อสำเร็จจะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกเกษตรกรรมและต่อมาได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็นวิทยาลัยเกษตรเชียงใหม่

มหาวิทยาลัย

ในปี พ.ศ. 2518 วิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ได้เปลี่ยนสถานะเป็นสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร และย้ายจากกรมอาชีวศึกษาไปสังกัดสำนักมหาวิทยาลัยแทน เปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร (ท.บ.) ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกในระดับปริญญาตรี รวมทั้งในระดับประกาศนียบัตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงและประกาศนียบัตรบัณฑิตและเปลี่ยนชื่อสถาบันในปี พ.ศ. 2525 เป็นสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้เนื่องจากคำว่าแม่โจ้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมากขึ้น สล็อต เครดิต ฟรี 100 ไม่ ต้อง แชร์

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ได้รับการจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ [4] เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 เพื่อขยายขอบเขตการศึกษาและสร้างความคล่องตัวทางวิชาการและการบริหารมากขึ้น ปัจจุบันมีการเปิดสอนระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกโดยมีสาขาวิชาที่หลากหลายนอกเหนือจากเกษตรกรรมซึ่งแม่โจ้มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยอาชีวศึกษา รวมทั้งจัดตั้งวิทยาเขตเพื่อขยายการศึกษาไปยังภูมิภาคต่างๆ วิทยาเขตแรกคือมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติตั้งอยู่ที่อำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพรในอำเภอละแมจังหวัดชุมพรและวิทยาเขตล่าสุดคือมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – อุตรดิตถ์ในอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ที่กำลังก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2539 ได้เปลี่ยนสถานะจากมหาวิทยาลัยของรัฐเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการโดยไม่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 บาคาร่า และมีผลบังคับใช้ 30 วันนับจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปโดยให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2560

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย

  • ต้นไม้สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยคือสร้อยอินทนิล
  • อินทนิลเป็นไม้ยืนต้นที่แข็งแรงอายุยืนและเติบโตได้ในทุกสภาวะในประเทศไทยเป็นตัวแทนของความเข้มแข็งและอดทนของศิษย์แม่โจ้
  • ช่ออินทนิลมีลักษณะเป็นกระจุกแน่นสีสันสดใสสื่อถึงความรักความสามัคคีปรองดอง
  • อินทนิลเป็นต้นไม้ที่เติบโตได้ดีในทุกภาคของประเทศไทยแทนนักเรียนแม่โจ้ที่มาจากทุกที่ และกระจายออกไปเจริญรุ่งเรืองทุกภูมิภาค
  • เปลือกและใบของอินทนิลสามารถใช้เป็นยาสมุนไพรทดแทนคุณค่าของศิษย์แม่โจ้ ที่ได้สร้างประโยชน์ให้กับสังคม

อันดับมหาวิทยาลัย จัดอันดับโดย Webometrics

Rating By Web metrics (Webometrics) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อแสดงเจตนารมณ์ของสถาบันต่างๆ ในการเผยแพร่ความรู้สู่เว็บไซต์ เป็นความคิดริเริ่มที่จะส่งเสริมการเข้าถึงความรู้อย่างเปิดกว้างทั่วโลกซึ่งบ่งบอกถึงปริมาณและคุณภาพของสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบัน เพื่อใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่นๆ สำหรับการประเมินผลการวิจัยของสถาบัน เว็บไซต์ได้รับการจัดอันดับปีละ 2 ครั้งในเดือนมกราคมและกรกฎาคมล่าสุดในเดือนมกราคม 2559 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นอันดับที่ 2,166 ของโลกอันดับที่ 59 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อันดับที่ 22 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย UI Green Metric World University Ranking เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวที่จัดโดยมหาวิทยาลัยในชาวอินโดนีเซีย อินโดนีเซียเพื่อสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืนระดับโลกมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับ 9 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และอยู่ในอันดับที่ 158 ของโลก

Maejo University, the origin of Maejo University

Maejo University (English: Maejo University; Abbreviation: KMUTNB – MJU) is an autonomous higher education institution. Located in San Sai District, Chiang Mai Province, it was established on June 7, 1934 with the foundation of “Northern Agricultural Early Childhood Teacher Training School” until changed to Mae Jo University on November 11, 1996. It is the 23rd public university in AIS PROMOTION Thailand.

Maejo University has developed from the Northern Agricultural Early Childhood Teacher Training School which was established. On June 7, 1934, by the command of Chao Phraya Thammasakmontri (Sanan Thephasdin Na Ayutthaya) Minister of Justice at that time

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

ais promotion

เรื่องถัดไป

ยินดีที่จะทํา

เมนู