ลงทะเบียนประกันสังคม

ลงทะเบียนประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม มีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูล

ลงทะเบียนประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมมีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทั้งหมดโดยสังเขปดังนี้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมทั้งหมดคุณยอมรับและตกลงว่า ถือเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของสำนักงานประกันสังคมซึ่งสำนักงานประกันสังคมจะคุ้มครองความลับให้ดีที่สุดสำนักงานประกันสังคมขอแจ้งว่าปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมได้ใช้ระบบความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานเพื่อปกป้องข้อมูลดังกล่าว

เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณคุณควรปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขในการให้บริการเว็บไซต์ สล็อต ของสำนักงานประกันสังคมแต่ละเว็บไซต์อย่างเคร่งครัดในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (แฮ็ก) หรือสูญหายเสียหายเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือในกรณีใดๆ ก็ตามสำนักงานประกันสังคมขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดใดๆ

ลงทะเบียนประกันสังคม

ผู้เข้าร่วมจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

 • ห้ามเสนอข้อความวิจารณ์หรือเนื้อหา หรือหมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ Superslot
 • ห้ามนำเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการล่วงละเมิดและล่วงละเมิดเกินกว่าบันทึกสาธารณะที่กำหนดไว้
 • ห้ามนำเสนอเนื้อหาหรือเนื้อหาที่น่าหัวเราะ
 • ห้ามเสนอข้อความโดยมีเจตนาดูหมิ่นผู้อื่น เพื่อรับการดูหมิ่นของผู้อื่น โดยไม่มีแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจน
 • ห้ามนำเสนอข้อความที่ท้าทายและโน้มน้าวใจโดยมีเจตนาก่อให้เกิดการโต้เถียง หรือก่อให้เกิดความวุ่นวายมากขึ้นโดยพื้นฐานของความขัดแย้งดังกล่าวไม่ใช่การแสดงความคิดเห็นโดยเสรีอย่างที่คนทั่วไปควรกระทำ queenslot
 • ห้ามเสนอข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือเลือกปฏิบัติต่อศาสนาหรือคำสอนของศาสนาใดๆ
 • ห้ามใช้นามแฝงที่เป็นชื่อจริงของบุคคลอื่น โดยมีเจตนาทำให้ประชาชนเข้าใจผิดและเจ้าของชื่อนั้นได้รับความเสียหายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
 • ห้ามเสนอแถลงการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างสถาบันการศึกษา หรือระหว่างสังคมใด
 • อย่าเสนอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นเช่นหมายเลขหน้าที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ โดยมีเจตนาที่จะข่มเหงผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อนรำคาญโดยเฉพาะกรณีเพจหรือเบอร์โทรเนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีแนวโน้มคลาดเคลื่อนและไม่ถูกต้องและเป็นสื่อที่ใช้ก่อกวนได้ง่ายกว่าผู้อื่นดังนั้นประกันสังคม สำนักงานไม่มีวัตถุประสงค์ในการเป็นสื่อกลางในการนำเสนอ
 • ห้ามนำเสนอข้อความหรือเนื้อหาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคมหากพบการกระทำดังกล่าวสำนักงานประกันสังคมขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นหรือระงับการให้บริการแก่คุณโดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 1. การประกันสังคมคืออะไร การประกันสังคม คือ การสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตในกลุ่มของสมาชิกที่มีรายได้ Slot และจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเพื่อรับผิดชอบในการเฉลี่ยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และการว่างงาน เพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาล และมีการทดแทนรายได้อย่างต่อเนื่อง
 2. งานประกันสังคมดำเนินการตามกฎหมายอะไร งานประกันสังคมดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 และพระราชกฤษฎีกากำหนดระยะเวลาเริ่มดำเนินการจัดเก็บ เงินสมทบเพื่อการให้ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน พ.ศ. 2546
 3. ใครคือผู้ประกันตน ผู้ประกันตน คือ ลูกจ้างที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ในวันเข้าทำงาน และทำงานอยู่ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป
 4. ยื่นแบบขึ้นทะเบียนเมื่อใด นายจ้างที่มีลูกจ้าง ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ต้องขึ้นทะเบียนนายจ้างพร้อมกับขึ้นทะเบียนลูกจ้าง เป็นผู้ประกันตน ภายใน 30 วัน และเมื่อมีการรับลูกจ้างใหม่ต้องแจ้งขึ้นทะเบียนลูกจ้างใหม่ ภายใน 30 วัน เช่นกัน
 5. หลักฐานอะไรบ้างที่ต้องนำมาแสดงในวันยื่นแบบขึ้นทะเบียนสำหรับนายจ้างกรณีนิติบุคคล บาคาร่า
 6. แบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง (สปส.1-01)
 7. สำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์
 8. สำเนาหรือภาพถ่ายใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือสำเนาหรือภาพถ่ายคำขอ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.01) หรือสำเนาหรือภาพถ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.20) หรือสำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
 9. แผนที่ตั้งของสถานประกอบการ
 10. หนังสือมอบอำนาจ (เฉพาะกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน พร้อมติดอากรแสตมป์ ตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด) ประกันตนโดยสมัครใจ (ม.39)
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร เคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือนและออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน ต้องไม่เป็นผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพจากกองทุนประกันสังคม
 • การยื่นใบสมัคร ต้องยื่นใบสมัครตามแบบคำขอเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 (แบบ สปส. 1-20) ด้วยตนเอง ภายใน 6 เดือน นับแต่วันออกจากงาน สถานที่ยื่นใบสมัคร กรุงเทพฯ ยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ ภูมิภาค ยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสำนักงานประกันสังคมจังหวัด
 • หลักฐานการสมัครมาตรา 39 แบบขอเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 (สปส.1-20) บัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่าย ซึ่งทางราชการออกให้พร้อมสำเนา เงินสมทบที่ต้องนำส่งสำนักงานประกันสังคม เดือนละ 432 บาทต่อเดือน

หมายเหตุ สำหรับในปี 2555 คณะกรรมการประกันสังคมเห็นชอบให้มีการปรับลดเงินสมทบ สำหรับผู้ประกันตนตน โดยสมัครมาตรา 39 ดังนี้
– ครึ่งปีแรก ตั้งแต่งวดเดือนมกราคม 2555 ถึง งวดเดือนมิถุนายน 2555 อัตราร้อยละ 5 โดยให้ผู้ประกันตนนำส่งเงินสมทบเดือนละ 240 บาท (4,800 x 5% = 240 บาทต่อเดือน)
– ครึ่งปีหลัง ตั้งแต่งวดเดือนกรกฎาคม 2555 ถึง งวดค่าจ้างเดือนธันวาคม 2555 อัตราร้อยละ 7 โดยผู้ประกันตนนำส่งเงินสมทบเดือนละ 336 บาท (4,800 x 7% = 336 บาทต่อเดือน)
– สำหรับเงินสมทบในปี 2556 ทางสำนักงานประกันสังคมให้ผู้ประกันตนนำส่งเงินสมทบตามปกติ คือ ร้อยละ 9 ต่อเดือน ผู้ประกันตนนำส่งเงินสมทบเดือนละ 432 บาทต่อเดือน (4,800 x 9% = 432 บาทต่อเดือน)

วิธีการจ่ายเงินสมทบมาตรา 39

 • จ่ายที่สำนักงานประกันสังคมขตพื้นที่/จังหวัด/สาขา พร้อมแบบส่งเงินสมทบฯ (สปส. 1-11)
 • หักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์มี 5 ธนาคาร
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

จ่ายด้วยเงินสดที่

 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • จ่ายผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7- ELEVEN ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมรายการละ 10 บาท สามารถจ่ายเงินสมทบได้ทุกสาขา

หน้าที่ของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ต้องนำส่งเงินสมทบภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน หากเกินกำหนดต้องเสียเงินเพิ่ม ในอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือน แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงให้สำนักงานประกันสังคมดังนี้

 • กรณีเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อ ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ตามแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อ (สปส. 1-34)
 • กรณีเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ต้องแจ้งทันทีพร้อมแนบสำเนาหลักฐาน
 • กรณีประสงค์ลาออกหรือกลับเข้าทำงาน และมีสถานะเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ASSASSIN’S CREED ORIGINS ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีตามแบบแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 (สปส.1-21)

เหตุที่ทำให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 สิ้นสภาพ

 • ตาย
 • กลับเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33
 • ลาออก
 • ไม่ส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน (สิ้นสภาพตั้งแต่เดือนแรกที่ไม่ส่งเงินสมทบ)
 • ภายในระยะเวลา 12 เดือน ส่งเงินสมทบไม่ครบ 9 เดือน (สิ้นสภาพในเดือนที่ส่งเงินสมทบไม่ครบ 9 เดือน)

หมายเหตุ สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ได้เข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 (ทำงานในสถานประกอบการ/นายจ้างใหม่) นายจ้างหรือผู้รับมอบอำนาจสามารถดำเนินการแจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่เข้าทำงาน โดยผู้ประกันตนไม่ต้องไปดำเนินการลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 (สปส.1-21) แต่อย่างใด ยกเว้น กรณีผู้ประกันตนตามมาตรา 39 มีการค้างชำระเงินสมทบจะต้องไปดำเนินการแจ้งการลาออก (สปส.1-21) ด้วยตนเอง ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่สมัครไว้

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

assassin’s creed origins

เรื่องถัดไป

สปสช

เมนู