สปสช

สปสช

สปสช สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ องค์กรของรัฐ

สปสช สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นองค์กรของรัฐ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 เพื่อเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขซึ่งมีภารกิจหลักในการบริหารจัดการเงินจากกองทุนหลัก สล็อต

ระดับประเทศ

มีคณะกรรมการ 3 ชุดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ได้แก่ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานและคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขดำเนินการควบคู่กันไปและคณะอนุกรรมการตรวจสอบซึ่งจะดำเนินการภายใน การตรวจประเมินทั้ง 3 คณะจะทำงานร่วมกันในการวางแผนอย่างเป็นระบบในระดับ Superslot

มหภาค จะมีคณะอนุกรรมการหลายชุดภายใต้คณะกรรมการ เพื่อเป็นกลไกช่วยในการบริหารจัดการด้านต่างๆ ในปี 2559 มีความร่วมมือ ในระดับประเทศเพื่อให้ทำงานใกล้ชิดกันมากขึ้นคือการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นคณะกรรมการร่วมของ สปสช. และ 7 × 7 ของแต่ละฝ่ายเรียกว่าคณะกรรมการ 7 × 7 ทำหน้าที่พิจารณาจัดสรร เงินกองทุนการจัดการข้อมูลบริการและการพัฒนาระบบบริการของหน่วยบริการในสังกัดหน่วยงานของรัฐ

สปสช

ระดับเขต

สปสช. มีอนุกรรมการระดับอำเภอ 2 คณะคืออนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ และคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสุขภาพระดับพื้นที่มีคณะกรรมการสนับสนุนผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้เข้าถึงบริการทดแทนไตในระดับภูมิภาคและในส่วนของกระทรวง สาธารณสุขศาสตร์ จะมีคณะกรรมการประสานงานเขตสุขภาพ (คสช.) ซึ่งมีประธานคือผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข โดยบางคนดำรงตำแหน่งทั้งสองส่วน ในปี 2559 มีความร่วมมือใน queenslot ระดับอำเภอคือจัดตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการในสังกัด สพท. ในระดับอำเภอโดยมีผู้แทนฝ่ายละ 5 คนเรียกว่าคณะทำงาน 5 × 5 โดยทำงานด้านเทคนิคการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของ กสทช. และทำงานร่วมกัน Slot

ระดับจังหวัด

จะมีคณะอนุกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคณะคืออนุกรรมการตามมาตรา 41 สำหรับคณะกรรมการพัฒนาการสาธารณสุขระดับจังหวัดสำหรับกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วยคณะอนุกรรมการ 3 ชุดคือฝ่ายบริหารฝ่ายสนับสนุนทรัพยากรและฝ่ายควบคุมคณะทำงานย่อยเป็นกลไกช่วยในการทำงานของคณะกรรมการแต่ละชุด

โครงสร้างการบริหารงาน สปสช. ในปัจจุบัน

ขณะนี้สปสช. มีคลัสเตอร์ 5 ภารกิจ ได้แก่ ภารกิจยุทธศาสตร์และการประเมินผล ภารกิจการบริหารจัดการกองทุนภารกิจเครือข่ายบริการสนับสนุนกลุ่มภารกิจระบบสนับสนุนกลุ่มภารกิจและกลุ่มภารกิจงานสาขาอำเภอและการมีส่วนร่วมแต่ละกลุ่มภารกิจอยู่ภายใต้การดูแลของประธานกลุ่มภารกิจ และมีรองเลขาธิการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นที่ปรึกษาในแต่ละกลุ่มภารกิจแบ่งออกเป็นโรงเรียนต่างๆ ลงทะเบียนประกันสังคม ดูแลโดยผู้อำนวยการสำนักงานนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับเลขาธิการอีก 2 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักเลขาธิการและประชาสัมพันธ์และสำนักตรวจสอบ

โครงสร้าง การบริหารในพื้นที่

ในช่วงแรกของการจัดตั้งสปสช. เมื่อปลายปี 2545 สปสช. ไม่มีสาขาภูมิภาค มีเพียงสาขาในกรุงเทพฯ แต่ด้วยพันธกิจในการสร้างหลักประกันสุขภาพของคนทั้งประเทศ กำกับดูแลและประสานงานกับหน่วยงานบริการทั่วประเทศจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องขับเคลื่อนระบบหลักประกันไปข้างหน้าโดยที่ในระบบบริการสาธารณสุขมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สบส.) ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางบริหารระบบสุขภาพจังหวัด ดังนั้นเพื่อให้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าขับเคลื่อนได้ทันทีคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในขณะนั้นจึงลงนามในประกาศมอบหมายเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2546 เพื่อทำหน้าที่เป็นสาขาสำนักงาน สปสช. บาคาร่า

District level

The NHSO has two district-level sub-committees, namely, area health security sub-committees. And the subcommittee on quality control and standards for health services at the area level, has a committee to support end-stage renal failure patients in the national health insurance system to access regional and departmental kidney replacement services Public Health. There will be a Health Area Coordination Committee (NCPO) whose chair is the Inspector General of the Ministry of Public Health, both NHSO.

And the NHSO will work together Some people hold positions in both parts. In 2016, there was a cooperation between NHSO. The district level is to establish a working group to determine guidelines for spending money from the National Health Security Fund. Of service units under the Office of Thailand At the district level, with five representatives each called a 5 × 5 working group, working on the technical aspects of managing the health insurance fund to support the administration of the NBTC. And work with a 7 × 7-person board

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

ลงทะเบียนประกันสังคม

เรื่องถัดไป

officemate

เมนู