HR

hr

HR ทรัพยากรมนุษย์

HR ทรัพยากรมนุษย์คือกลุ่มคนที่ประกอบขึ้นเป็นพนักงานขององค์กรธุรกิจอุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจ แนวคิดที่แคบกว่าคือทุนมนุษย์ความรู้ที่บุคคลรวบรวม คำที่คล้ายกันคือกำลังคนแรงงานบุคลากรภาคีหรือเพียงแค่คน สล็อต งานทรัพยากรบุคคลในปัจจุบันมีความสำคัญต่อองค์กรมากกว่าในอดีต เพราะปัจจุบันทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับองค์กร HRเปรียบเสมือนหุ้นส่วนทางธุรกิจ ซึ่งไม่ได้มีบทบาทแค่การเลือกคนเข้า, การเอาคนออก, การตรวจบัตรเจาะ, การออกคำเตือนอย่างที่คนนอกเข้าใจอีกต่อไป ประกอบด้วย www.slotxo.com

 1. การวางแผนทรัพยากรบุคคล / กลยุทธ์ / การบริหารงานบุคคล คาดการณ์ความต้องการและวางแผนการใช้ทรัพยากรบุคคลขององค์กรมีกี่คุณสมบัติระดับไหนราคาเท่าไหร่และอย่างไร? ต้องพัฒนาคนอย่างไรให้มีความรู้ความสามารถจะควบคุมจำนวนทรัพยากรบุคคลในองค์กรอย่างไรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กรตลอดจนกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเพื่อใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุSuperslot
 2. งานสรรหาและคัดเลือก (Recruitment, Selection & Introduction) วิเคราะห์ความต้องการของงานว่าคุณต้องการคนที่มีคุณสมบัติอย่างไรโพสต์ใบสมัครงานการคัดกรองผู้สมัครเบื้องต้นกำหนดการสัมภาษณ์งานการทดสอบงานด้วยเครื่องมือต่างๆตรวจสอบประวัติคัดกรองผู้สมัครที่เข้ารับการคัดเลือกผลการสัมภาษณ์ส่งข้อเสนองานเข้าทำงานปฐมนิเทศพนักงานและปฏิบัติตาม ติดตามความคืบหน้าหลังจากรับงาน
 3. ระบบเอกสาร / ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรเช่น Slot Payroll (Personnel Administration) จัดการระบบข้อมูลทรัพยากรบุคคลฐานข้อมูลพนักงานประวัติการทำงานข้อมูลคุณสมบัติข้อมูลการประเมินผลงานข้อมูลเงินเดือนข้อมูลขาดการสรรหาและคัดเลือกข้อมูลการทดสอบข้อมูลการร้องทุกข์การวิเคราะห์ข้อมูลปัญหา ในการทำงานและการสำรวจข้อมูลทัศนคติในการทำงานรวมถึงระบบบริการทรัพยากรบุคคลการติดตามการวัดผลการประเมินผลในระบบและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลเป็นต้น
HR

4. การฝึกอบรมและการพัฒนา พัฒนาพนักงานให้มีความรู้ทักษะประสบการณ์และทัศนคติที่ดีขึ้น สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ยากขึ้นและมีความรับผิดชอบสูงขึ้นโดยใช้วิธีการต่างๆเช่นการฝึกปฏิบัติการศึกษาการทำงานการสอน (Job Instruction) การสอน (Coaching) การให้คำปรึกษา (Counseling) การมอบหมายงานให้ทำเป็นครั้งคราว (Job Assignment ) ทำหน้าที่แทน (รักษาการ) เปลี่ยนงานเพื่อให้มีโอกาสศึกษางานใหม่ หรือมีโอกาสศึกษาหาความรู้และประสบการณ์จากหน่วยงานอื่น (Job Rotation) เป็นต้น

5. การจัดการประสิทธิภาพและรางวัล ออกแบบพัฒนาและวางแผน Performance Management ที่สอดคล้องกับลักษณะและทิศทางขององค์กร และสามารถนำแผนไปใช้ได้จริงทั่วทั้งองค์กรตลอดจนติดตามและประเมินความก้าวหน้าของงานเพื่อจัดทำรายงานและข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ควบคู่ไปกับการประมวลผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสะท้อนถึงการบริหารผลงานขององค์กรรวมถึงการวางแผนรางวัลของพนักงานทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน

 1. การจัดการความสามารถพิเศษ การสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถการคัดเลือกความสามารถหรือการระบุองค์กรการพัฒนาความสามารถการจัดการและแรงจูงใจ รักษาคนดีไว้ในองค์กรเพื่อรักษาประสิทธิภาพขององค์กรลดการสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ และนำมาซึ่งความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืนเนื่องจากการมีคนเก่งอยู่ในองค์กรถือเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร และคาดว่าคนเหล่านี้จะเป็นผู้นำ หรือผู้บริหารระดับสูงขององค์กรในอนาคต บาคาร่า
 2. การสืบทอดและการวางแผนอาชีพ จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งซึ่งเป็นแผนภูมิของผู้บริหารระดับต้นที่พร้อมจะรับตำแหน่งหลักแทนเจ้าของเดิมในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆสิ่งนี้จะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร และจัดทำแผนสำหรับเส้นทางอาชีพของพนักงานตามความสนใจของพนักงานตามความสามารถของพนักงานศึกษาและสำรวจตำแหน่งต่างๆตลอดจนโอกาสในการเติบโตในองค์กรกำหนดเป้าหมายที่พนักงานและองค์กรปรารถนาในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาว

8. แรงงานสัมพันธ์ / ความปลอดภัย ดูแลวินัยและกฎหมายแรงงานกำหนดข้อบังคับของพนักงานสื่อสารให้พนักงานทราบเกี่ยวกับข้อบังคับของ บริษัท สอบสวนความผิดและลงโทษพนักงานเจรจากับสหภาพแรงงานรับและตอบสนองต่อคำขอของพนักงานปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอื่นๆ รวมทั้งดูแลความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานกับพนักงานและพนักงานกับ บริษัทส่งเสริมการกีฬาภายใน บริษัท จัดงานเลี้ยงในโอกาสพิเศษจัดทำวารสารบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆภายใน บริษัทกิจกรรมร่วมภายนอกบริษัท

HRหรือทรัพยากรบุคคลคืออะไร ตำแหน่งนี้สำคัญกับการทำธุรกิจอย่างไร

เชื่อว่าคนในวัยทำงานต้องรู้จักหรือมีการพูดคุยกับฝ่ายบุคคลของ บริษัท ไม่มากก็น้อย เพราะไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของกิจการหรือพนักงานออฟฟิศตราบใดที่คุณต้องทำงานร่วมกับคนอื่น คุณเพียงแค่ต้องเห็นตามนุษย์ เมื่อฉันอยู่ในวิทยาลัยและกำลังมองหางานใหม่ฉันเข้าใจเพียงว่าแผนกทรัพยากรบุคคลหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นแผนกที่เราต้องผูกมิตรเพื่อให้เราถูกเรียกสัมภาษณ์งาน แต่เมื่อเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ฉันเข้าใจว่าความสำคัญของแผนกนี้มีมากกว่านั้น เรียกได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหาร บริษัท ในปัจจุบัน แต่งานในแผนกทรัพยากรบุคคลมีอะไรบ้าง HRให้สัมภาษณ์เฉพาะพนักงานหรือไม่ วันนี้เราจะมาลองศึกษากันว่า HRคืออะไร คุณสมบัติของฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ดีมีอะไรบ้าง และมีหน้าที่อะไรบ้าง

ทรัพยากรมนุษย์ (HR) คืออะไร

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล – ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นแผนกที่ทำหน้าที่บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรหน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลคือการสรรหาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรเพื่อสนับสนุนการทำงานของแผนกอื่นและทำให้องค์กร ทำงานได้เร็วขึ้นและดีขึ้น เราน่าจะดูได้จากชื่อตำแหน่ง คำว่า ‘ทรัพยากรบุคคล’ หมายความว่าบุคคลที่อยู่ในตำแหน่งนี้จะต้องบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคลทั้งหมดใน บริษัท แต่การบริหารทรัพยากรมนุษย์หมายถึงอะไร

ทุกองค์กรมีเป้าหมายเฉพาะ ดังนั้นองค์กรส่วนใหญ่จะวัดผลไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เนื่องจากการวัดผลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายคือ ‘การดูกำไรและขาดทุน’ หมายความว่าหน้าที่ของทุกแผนกใน บริษัท คือการเพิ่มรายได้หรือลดรายจ่าย ซึ่งฝ่ายทรัพยากรบุคคลก็เช่นเดียวกัน โดยรวมแล้วฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถเพิ่มรายได้ของ บริษัท ได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

 • รับพนักงานใหม่เพื่อให้ บริษัท เติบโตได้เร็วขึ้นในทางกลับกันฝ่ายทรัพยากรบุคคลคุณยังสามารถไล่พนักงานเพื่อลดต้นทุนได้
 • ทำการฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพิ่มความภักดีต่อองค์กรทำให้พนักงานมีความขยันมากขึ้นและมีโอกาสลาออกน้อยลง
 • หากเราเข้าใจความหมายของทรัพยากรมนุษย์และบทบาทของแผนกนี้ในองค์กรแล้วเรามาดูความหมายของการจัดการทรัพยากรมนุษย์กันต่อไป

Human Resource Management หรือ HRM คืออะไร

การจัดการทรัพยากรมนุษย์หรือHRM เป็นกลยุทธ์กระบวนการที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลใช้เพื่อมอบผลลัพธ์ขององค์กรที่ดีขึ้นหรือทำกำไรได้มากขึ้นและเพิ่มผลผลิตจากทรัพยากรมนุษย์ โดยส่วนใหญ่แล้วปัจจัยหลักของการบริหารทรัพยากรมนุษย์คือประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน หน้าที่การจัดการทรัพยากรมนุษย์ขึ้นอยู่กับประเภทขององค์กร ขนาดองค์กรและวัฒนธรรมองค์กรด้วย เราจะเห็นได้ว่าองค์กรที่จ้าง ‘แรงงาน’ มีแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่แตกต่างจาก บริษัท ที่จ้าง ‘พนักงานออฟฟิศ’ นอกจากนั้นองค์กรที่มีพนักงานอายุน้อยก็มีความต้องการที่แตกต่างกันเช่นองค์กรที่มีพนักงานที่มีประสบการณ์

แต่โดยไม่คำนึงถึงแผนกและตำแหน่งของพนักงานองค์กรก็ยังคงเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากพนักงานที่ขยันขันแข็งและมีใจรัก หากสนใจฉันขอแนะนำให้คุณอ่านบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำให้พนักงานรักองค์กรได้อย่างไร ‘มนุษย์’ เป็นปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงบ่อย คาดเดาได้ยากกว่าปัจจัยอื่นๆ ดังนั้นการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดีที่สุดคือการปรับตัวและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง บริษัทขนาดเล็กที่เติบโตเป็นองค์กรขนาดใหญ่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงความต้องการทรัพยากรมนุษย์เช่นกัน หรือบริษัท ขนาดใหญ่ที่ต้องการผลิตสายผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดใหม่หรือปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจของพวกเขาล้วนต้องปรับปรุงทรัพยากรบุคคลเช่นกัน โดยรวมแล้วฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถเพิ่มรายได้ของ บริษัท ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

 • รับการจ้างงานใหม่เพื่อช่วยให้ บริษัท ของคุณเติบโตได้เร็วขึ้นในทางกลับกันคุณยังสามารถจ้างพนักงานเพื่อลดต้นทุนได้อีกด้วย
 • ทำการฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพิ่มความภักดีต่อองค์กรทำให้พนักงานมีความขยันมากขึ้นและมีโอกาสลาออกน้อยลง
 • หากเราเข้าใจความหมายของทรัพยากรมนุษย์และบทบาทที่แผนกนี้มีต่อองค์กรเรามาดูความหมายของการจัดการทรัพยากรมนุษย์กัน

Human Resource Management คืออะไร

การจัดการทรัพยากรมนุษย์หรือ เป็นกลยุทธ์กระบวนการที่แผนกทรัพยากรบุคคลใช้เพื่อส่งมอบผลลัพธ์ขององค์กรที่ดีขึ้นหรือทำกำไรได้มากขึ้นและเพิ่มผลผลิตของทรัพยากรมนุษย์ โดยส่วนใหญ่ปัจจัยหลักของการบริหารทรัพยากรมนุษย์คือประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน หน้าที่ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขึ้นอยู่กับประเภทขององค์กร ขนาดองค์กรและวัฒนธรรมองค์กรด้วย เราจะเห็นได้ว่าองค์กรที่ใช้ ‘แรงงาน’ มีแนวทางในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่แตกต่างจาก บริษัทที่จ้าง ‘พนักงานออฟฟิศ’ ยิ่งไปกว่านั้นองค์กรที่มีพนักงานอายุน้อยก็มีความต้องการที่แตกต่างกันเช่นองค์กรที่มีพนักงาน มีประสบการณ์

แต่โดยไม่คำนึงถึงแผนกและตำแหน่งของพนักงานองค์กรยังคงเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ของพนักงานที่ขยันขันแข็งและมีใจรัก หากสนใจฉันขอแนะนำให้คุณอ่านบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีทำให้พนักงานรักองค์กร ‘มนุษย์’ เป็นปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงบ่อย คาดการณ์ได้ยากกว่าปัจจัยอื่นๆ ดังนั้นการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดีที่สุดคือการปรับตัวและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง บริษัทขนาดเล็กที่เติบโตเป็นองค์กรขนาดใหญ่ก็จะเปลี่ยนความต้องการด้านทรัพยากรบุคคลหรือ

บริษัทขนาดใหญ่ที่ต้องการผลิตสายผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดใหม่หรือปรับปรุงโครงสร้างทางธุรกิจก็จะต้องปรับปรุงทรัพยากรบุคคล งานเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากงานหนึ่งในตลาดแรงงานปัจจุบัน ไม่เพียงเป็นตำแหน่งงานที่มีความจำเป็น ต่อการสรรหาบุคลากรของบริษัทเท่านั้น แต่พนักงานยังมีส่วนช่วยพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

HR ทำยากแค่ไหน

งาน (ทรัพยากรบุคคล) หรืองานบริหารทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่ในการสรรหาเรื่องการคัดเลือกบุคลากรการจ้างงานการดูแลค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการบุคลากรบุคคลที่ทำงานด้าน HR ต้องเป็นบุคคลที่สามารถเข้าถึงได้ทุกกลุ่ม เพื่อที่จะเข้าถึงปัญหานอกจากนี้ยังต้องมีความคิด ในแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เส้นทางสู่อาชีพ ที่ตรงกับความต้องการของนายจ้างมากที่สุด คือต้องสำเร็จการศึกษาในคณะต่อไปนี้คณะศิลปศาสตร์ (วิชาเอกจิตวิทยา / วิชาเอกจิตวิทยาอุตสาหกรรม) คณะรัฐศาสตร์ (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ / สาขาวิชาบริหารราชการ / รัฐประศาสนศาสตร์) คณะพาณิชยศาสตร์ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) คณะและภาควิชาข้างต้น จะสอนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงาน

แม้ว่าคนหางานจะไม่ได้จบการศึกษาจากคณะดังกล่าวโดยตรง แต่โอกาสในการได้งานก็ยังไม่หมดเสียทีเดียว เพราะบาง บริษัท อาจเขียนประกาศรับสมัครงานแบบเปิดคือจบสาขาใดก็ได้ เพียงแค่ว่าผู้สมัครจะต้องนำเสนอข้อดีของตนให้มากขึ้นเพื่อจูงใจนายจ้างว่าเรามีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับงาน และมีความสามารถเพียงพอที่จะรับผิดชอบงานนี้แม้ว่าจะไม่ได้จบมาโดยตรง

Human resources are the groups of people that make up employees of a business, industry, or economic organization. A narrower concept is human capital, the knowledge that individuals collect. Similar words are manpower, labor, associate personnel, or just people. Today’s HR job is more important to an organization than it was in the past. Because human resources are currently the most valuable thing for an organization. HR is like a business partner. Which no longer plays a role in selecting people in, removing people, checking punch cards, issuing warnings that outsiders understand.

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

movie2fee

เรื่องถัดไป

dji osmo pocket

เมนู