kmitl reg

kmitl reg

kmitl reg สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

kmitl reg สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (อังกฤษ: King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang – KMITL) เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ก่อตั้งขึ้นด้วยความช่วยเหลือของรัฐบาลญี่ปุ่น โดยเน้นการเรียนการสอนวิทยาศาสต ร์และเทคโนโลยีตั้งอยู่ในเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สล็อต

ประวัติศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาการวิจัยและการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อความก้าวหน้าอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าก่อตั้งขึ้นตามกฎหมายสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พ.ศ. 2514 โดยมีการรวมวิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรีวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ และวิทยาลัยเทคนิคธนบุรีเข้าด้วยกันโดยแต่ละแห่งมีสถานะเป็นวิทยาเขตนนทบุรีวิทยาลัยโทรคมนาคมเป็นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้านนทบุรี วิทยาเขต และในปีเดียวกันได้ย้ายไปที่เขตลาดกระบังเป็นวิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Superslot

kmitl reg

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมีพระนาม “พระจอมเกล้า” ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณและโปรดเกล้าฯพระราชทานนาม “พระจอมเกล้า” และมีพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญตรา “พระมหามงกุฎ” ขึ้นเป็นสัญลักษณ์ประจำสถาบันด้วย นับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเป็นมงคลอย่างยิ่ง “เจ้าคุณทหาร” เป็นอนุสรณ์ของเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วรบุนนาค) หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า“ เจ้าคุณทหาร” ตามที่ทายาทเลียบพรตพิทยพยัตได้แจ้งความประสงค์ ในการบริจาคที่ดินอันเป็นที่ตั้งของสถาบันในปัจจุบัน บริจาคที่ดินให้กระทรวงศึกษาธิการ 1,041 ไร่ในช่วงที่ ม.ล. ปิ่นมาลากุล เป็นปลัดกระทรวงได้จัดตั้งวิทยาลัยเจ้าคุณทหารขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ของเจ้าคุณทหาร เพื่อสร้างสถาบันมีเขียนคำปัญญาเป็นครูใหญ่คนแรก ครูโรงเรียนพรพิทยพยัตเป็นผู้ประสานงาน Slot

ลำดับเหตุการณ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือที่นิยมเรียกกันว่า “พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง” มีประวัติและเหตุการณ์สำคัญดังนี้

 • พ.ศ. 2503 – จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมโทรคมนาคมนนทบุรีสังกัดโรงเรียนกรมพณิชยการกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2507 – ศูนย์ฝึกอบรมทางโทรศัพท์นนทบุรีได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี
 • พ.ศ. 2510 – วิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรีรับนักศึกษาจากการสอบคัดเลือกด้วยวิธีการของสภาการศึกษาแห่งชาติสำหรับการสอบคัดเลือกเพื่อรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอื่น (การสอบคัดเลือก) เป็นครั้งแรก
 • พ.ศ. 2513 – ย้ายโรงเรียนเกษตรกรรมนครปฐมไปดำเนินการที่โรงเรียนเกษตรกรรมลาดกระบังพระนคร
 • พ.ศ. 2514 – วิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรีได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตนนทบุรี และย้ายจากนนทบุรีไปที่ลาดกระบัง
 • พ.ศ. 2515 – วิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรียกฐานะคณะวิศวกรรมศาสตร์สังกัดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • – วิทยาลัยช่างก่อสร้างย้ายไปสังกัดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและยกฐานะเป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • พ.ศ. 2517 – จัดตั้งโรงเรียนเกษตรกรรมเจ้าคุณทหารเป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมเจ้าคุณทหาร สล็อต เครดิต ฟรี 100 ไม่ ต้อง แชร์
 • พ.ศ. 2517 – สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าได้โอนหน่วยงานจากกระทรวงศึกษาธิการไปสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2518 – การก่อสร้างหอประชุมใหญ่อาคารอนุสรณ์อาคารห้องสมุดอาคารปฏิบัติการโทรคมนาคมและอาคารโรงยิมด้วยความช่วยเหลือของรัฐบาลญี่ปุ่น
 • พ.ศ. 2520 – สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้จัดตั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์เพื่อผลิตครูอาชีวศึกษาสำหรับวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษาต่างๆ และให้ความรู้ด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
 • พ.ศ. 2522 – วิทยาลัยเกษตรเจ้าคุณธรรมย้ายมาจากกระทรวงศึกษาธิการภายใต้การดูแลของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  ก่อตั้งสำนักงานวิจัย และบริการคอมพิวเตอร์ บาคาร่า
 • พ.ศ. 2527 – การก่อสร้างศูนย์การเรียน “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประกอบด้วยอาคารบรรยายโรงเรียนและอาคารปฏิบัติการอาคารศูนย์ข้อมูลอาคารสันทนาการสำนักงานอธิการบดีอาคารหอพักนักเรียนชาย – หญิงและสระว่ายน้ำโดยความช่วยเหลือของรัฐบาลญี่ปุ่น มูลค่า 480 ล้านบาทเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2529
 • พ.ศ. 2528 – สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตเจ้าคุณทหารได้เป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ ตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2528 และมีชื่อเต็มว่า “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง” หรือเรียกสั้นๆ ว่า “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง”

จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย

 • พ.ศ. 2530 – 16 มิถุนายน 2530 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เสด็จพระราชดำเนินมาทำพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สวนพระจอมเกล้า และเปิดการแสดงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี“ นิทรรศการพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังปี ’30”
 • พ.ศ. 2532 – จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์โดยแยกออกจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์
 • พ.ศ. 2539 – 27 กุมภาพันธ์ 2539 จัดตั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • พ.ศ. 2563 – ครบรอบ 60 ปีการก่อตั้งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังภายใต้แนวคิด “KMITL GO BEYOND THE LIMIT”

รายนาม อธิการบดี

ลำดับรายชื่อวาระ
1.รองศาสตราจารย์ ดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์พ.ศ. 2529 – พ.ศ. 2535
2.ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2541
3.รองศาสตราจารย์ ดร.ประกิจ ตังติสานนท์พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2547
4.ศาสตราจารย์ ดร.ภาวิช ทองโรจน์ (รักษาราชการแทน)พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2548
5.รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ตีรเศรษฐ13 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 – 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
6.ศาสตราจารย์ ดร.ถวิล พึ่งมา20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 – 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
7.ศาสตราจารย์ ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ (รักษาราชการแทน)28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 – 30 เมษายน พ.ศ. 2558
8.ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 – 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 (รักษาราชการแทน)
2 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

vwin

เรื่องถัดไป

teeth

เมนู