muic elearning

muic elearning

muic elearning มหาวิทยาลัยมหิดล กำลังเปิดรับสมัคร

muic elearning ด้วยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล กาลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าทำงานจำนวน ๕ ตำแหน่ง จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน ดังนี้

1.Full-Time Lecturer in ENTERTAINMENT MEDIA ๑ position

Qualifications
– M.A., M.F.A., or Ph.D. in relevant field with expertise in: media post-production, studio TV production, animation production, film production, media producer, media business operations, media work flow management, media law & ethics.
– Demonstrate significant work experience in media with good credit list.
– Fluent in English with some teaching or research experience in entertainment media. To apply, please send letter, CV

muic elearning

2. Web Content Specialist ๑ position Job Description Mahidol University International College

English speaker to fill a full-time PR/webmaster and web content specialist position. This is a dynamic opportunity for a PR professional, with project and growth possibilities in both web and print. Qualifications

– Bachelor’s degree in Journalism, Marketing, English or related field
– Dynamic writing skills are a must; the ideal candidate will be able to write efficient, effective news and web copy, press releases, professional correspondence and ad copy
– Familiarity with Word press, HTML, In Design, Photoshop, etc. a coin365bet huge plus
– Experience as a project manager would be beneficial – this position both invites and requires creativity and self-motivation; there are tools and outlets at one’s disposal, but it is imperative that the English PR coordinator act on those opportunities Superslot
– Networking skills are invaluable in this position; as mentioned above, this position is about action and the better connected one becomes both in campus and online, the more effective he/she will be in this position and the more smoothly the day-to-day job operations will flow
– Thai language ability a plus, but not necessary
– TOEIC score 850 points up

3. ตำแหน่ง พนักงานโสตทัศนูปกรณ์

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ สล็อต
– ถ่ายวีดีโอการเรียนการสอนและตัดต่อสาหรับบทเรียนเสริมผ่านระบบเครือข่าย
(MUIC e-Learning & MUIC m-Learning)
– ประสานงานให้คาปรึกษา กับอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์การเรียนการสอน
– บริการยืมคืน ดูแล ตรวจเช็ค ซ่อมบารุง และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
คุณสมบัติ
– เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
– คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
สาขานิเทศศาสตร์ (วิทยุ-โทรทัศน์) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีความสามารถออกแบบสื่อต่างๆด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม และมีทักษะในการใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
– มีความคิดสร้างสรรค์ มีฝีมือทางศิลปะการออกแบบสื่อการสอน
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (มีคะแนน TOEIC ตั้งแต่ ๓๐๐ คะแนนขึ้นไป)

4. ตาแหน่ง คอมพิวเตอร์กราฟิกดีไซน์ (Computer Graphic Designer)

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
– ออกแบบจัดทาสื่อการสอน และสื่อมัลติมีเดียสาหรับวิทยาลัยนานาชาติ
– ประสานงานให้คาปรึกษา กับอาจารย์ผู้สอนนานาชาติและนักศึกษา
คุณสมบัติ
– เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี
– คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้หรือความสามารถในการใช้ Action Scrip
– มีความรู้หรือความสามารถในการใช้โปรแกรมพัฒนาเว็บไซต์ เช่น Dream Weaver, HTML, Flash หรือระบบสื่อสารข้อมูลเครือข่าย
– มีความรู้หรือความสามารถในการใช้โปรแกรมในการสร้างงานกราฟิกภาพภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว บาคาร่า ๒ มิติและ ๓ มิติ
– มีความรู้และประสบการณ์ด้านการออกแบบสื่อการเรียนการสอน (Instructional Design),ด้านเทคโนโลยีการศึกษาหรือเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (มีคะแนน TOEIC ตั้งแต่ ๓๐๐ คะแนนขึ้นไป)

5. เจ้าหน้าที่บัญชี จานวน ๑ ตาแหน่ง

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
– จัดทาบัญชีเจ้าหนี้และตรวจสอบเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี, จัดทาเช็คเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายอื่น
– จัดทารายงานเจ้าหนี้, บันทึกจัดทาบัญชีต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม
– เบิก – จ่ายเงินสดย่อย, รายงานกระแสเงินสด, คานวนค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
คุณสมบัติ
– เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน ๓๐ ปี
– จบการศึกษาระดับอนุปริญญา – ปริญญาตรี สาขาบัญชี Slot
– มีประสบการณ์ในงานบัญชีอย่างน้อย ๑ ปี (หากมีประสบการณ์ทางงานโรงแรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
– มีทักษะคอมพิวเตอร์ดี สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft office
– สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
– ทัศนคติดีและมีทักษะการประสานงานที่ดี
– สามารถทางานภายใต้ความกดดันที่มีความรับผิดชอบสูง สามารถทางานนอกเวลา

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

carnival row

เรื่องถัดไป

vwin

เมนู