problem

problem

problem วางแผนงานเพื่อศึกษาปัญหา

problem วางแผนงานเพื่อศึกษาปัญหา หลังจากที่นักวิเคราะห์ ระบบพบสาเหตุของปัญหาและพร้อมที่จะกำหนดปัญหา (Problem Definition) มีสิ่งสำคัญ 3 อย่างที่ต้องทำเพื่อเป็นพื้นฐานในการวางแผนในอนาคต:

problem

1. การกำหนดหัวเรื่องของปัญหา (Subject) การกำหนดหัวเรื่องของปัญหาระบบเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการนิยามปัญหาซึ่งขณะนี้นักวิเคราะห์ระบบสามารถแยกแยะระหว่างอาการของปัญหากับปัญหาที่แท้จริงได้ มันจะทำให้นักวิเคราะห์ระบบเข้าใจชัดเจนขึ้น แต่ปัญหาที่น่าหนักใจอีกประการหนึ่งสำหรับนักวิเคราะห์ระบบมือใหม่ ที่ไม่มีประสบการณ์มากหรือมีประสบการณ์น้อยหรือสำหรับนักเรียนที่เรียนการวิเคราะห์ระบบคือการกำหนดหัวข้อปัญหาที่ชัดเจน เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจสิ่งที่ทำได้ดังนั้นการกำหนดหัวข้อของปัญหาควรทำอย่างรอบคอบ เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาอย่างเป็นระบบ สล็อต

2. ขอบเขตของปัญหา (Scope) หลังจากที่เรากำหนดหัวข้อของปัญหาแล้วเราจำเป็นต้องกำหนดขอบเขตในการศึกษาปัญหาเช่นจุดเริ่มต้นของการศึกษาและจุดสิ้นสุดของการศึกษานักวิเคราะห์ระบบจะต้องเจาะลึก ลงไปในหน่วยงานที่จะศึกษาในองค์กร กลุ่มบุคคลใดเพื่อสอบถามหรือศึกษา ฯลฯ จะช่วยกำหนดกรอบของการศึกษาที่จะเข้ามานอกจากนี้การศึกษาวิเคราะห์บางครั้งอาจถูก จำกัด ด้วยเงินทุนด้านเวลา หรือลักษณะขององค์กรดังนั้นการกำหนดขอบเขตของปัญหาจึงช่วยให้การวิเคราะห์เป็นไปได้มากขึ้น

3. วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการศึกษา (Objective) เป้าหมายต้องไม่ยากหรือ จำกัด เกินไป นอกจากนี้เป้าหมายสามารถตีความเป็นตัวเลขที่วัดได้หรือรูปธรรมที่มองเห็นได้ สิ่งนี้ช่วยให้ผู้บริหารองค์กรหรือนักธุรกิจที่จ้างนักวิเคราะห์และออกแบบระบบสามารถตัดสินใจได้ว่างานจะสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ เมื่อการพัฒนาระบบเริ่มขึ้นการศึกษาปัญหาความต้องการและความเป็นไปได้ของระบบจะครอบคลุมอยู่แล้วในขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบดังนั้นการค้นหาขอบเขตของระบบและผลกระทบจะต้องทำไปพร้อมกัน . งานแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม:

การเขียนรายงานแสดงหัวข้อปัญหา

รายงานจะแสดงหัวข้อปัญหาเป็นรายงานสั้น ๆ แสดงถึงความคืบหน้าในการศึกษาเบื้องต้นของการวิเคราะห์ระบบ และแสดงหัวข้อหลักของระบบที่จะศึกษาในรายงานนี้นักวิเคราะห์ระบบจะต้องเขียนคำอธิบายปัญหาที่ชัดเจน หากไม่สามารถชี้แจงได้อย่างชัดเจนจะทำให้นายจ้างหรือผู้บริหารขาดความเชื่อมั่นในความสามารถของนักวิเคราะห์ระบบ

โดยปกติแล้วผู้ดูแลระบบจะตัดสินประสิทธิภาพของนักวิเคราะห์ระบบโดยพิจารณาจากความประทับใจในการวิเคราะห์ระบบ หากนักวิเคราะห์ระบบแสดงความไม่มั่นใจเกี่ยวกับการจัดเตรียมผู้บริหารมีโอกาสที่จะคาดเดาได้ว่างานนั้นไม่ได้ทำอย่างถูกต้องหรือไม่ประสบความสำเร็จดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องทำรายงานเพื่อแสดงหัวข้อของปัญหาเพื่ออธิบายให้นายจ้างเข้าใจหรือเข้าใจ ภาพลักษณ์ใหม่ของนายจ้าง ระบบที่กำลังจะเกิดขึ้นและดูแนวคิดทางธุรกิจที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ Superslot

การทำแผนภาพกำหนดการ

ในการวางแผนและวิเคราะห์ระบบ The System Development Cycle (SDLC) เป็นแผนภาพรวมของการศึกษา ในการวิเคราะห์ระบบตารางเวลาที่กำหนดไว้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ตารางที่ให้ไว้เป็นเพียงแนวทางว่านักวิเคราะห์ระบบทำอะไรและเมื่อไร ในการจัดทำตารางเวลานี้นักวิเคราะห์ระบบจะต้องมีความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นหมายถึงการกำหนดปัญหา นอกจากนี้ผู้วิเคราะห์ระบบจะต้องศึกษาการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของระบบ ความเป็นไปได้ของระบบมีเหตุผล ในการใช้ข้อมูลจากการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นในการจัดทำแผนการทำงานกำหนดการมีหลายวิธีในการวางแผนกำหนดการ และอีกวิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยมคือการใช้แผนภูมิแกนต์ สล็อต ออนไลน์

การศึกษาความเป็นไปได้

ระยะการศึกษาความเป็นไปได้นี้เป็นระยะการวิเคราะห์เบื้องต้น เพื่อศึกษาและใช้ในการตัดสินใจว่าจะพัฒนาระบบเดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค้นหาหรือพัฒนาระบบใหม่ทั้งหมด ในขั้นตอนนี้นักวิเคราะห์ระบบต้องเข้าใจสภาพแวดล้อมการทำงานในปัจจุบันเช่น Slot วิธีการเปลี่ยนระบบที่มีอยู่ให้เป็นระบบใหม่ทั้งหมด โดยให้ผู้ใช้ชุดเดิมพิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม่หรือเปลี่ยนระบบบางส่วนและวางวิธีการทำงานใหม่ทดแทนจุดนั้นจุดเปลี่ยนคือจุดที่ทำงานหนักอยู่แล้ว สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาความเหมาะสมของสิ่งที่กล่าวมา เนื่องจากการเปลี่ยนจากสภาพการทำงานเดิมไปสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่เข้าใจกลุ่มผู้ใช้เก่าก่อนอาจนำไปสู่ความล้มเหลวของนักวิเคราะห์ระบบ

ปัจจัยที่ควรศึกษาความเป็นไปได้คือ

  1. ความเหมาะสมระหว่างระบบกับคนในองค์กร (คนเก่าในองค์กร)
  2. ความเหมาะสมทางเศรษฐกิจโดยศึกษาต้นทุนการใช้ระบบใหม่เทียบกับระบบเก่า และผลที่จะได้รับ
  3. ความเหมาะสมของเทคโนโลยีการสร้างระบบใหม่ทำให้ ต้นทุน ในการจัดหาอุปกรณ์ใหม่ การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมและประโยชน์สูงสุดที่จะได้รับเพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างสำนักงานใหญ่ และ สาขาต่างจังหวัดซึ่งต้องพิจารณาว่าจะใช้วิธีใดเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากความเร็วในการรับส่งข้อมูลเป็นปัจจัยสำคัญ นักวิเคราะห์ระบบต้องศึกษาว่าการใช้ดาวเทียมหรือสายเช่าหรือการใช้ไมโครเวฟจะมีประสิทธิภาพสูงสุด

วิธีการศึกษาความเหมาะสมสามารถกำหนดเป้าหมายของการศึกษาเป็น 2 หัวข้อใหญ่ ๆ คือ

  1. ทำความเข้าใจและกำหนดปัญหาที่แท้จริงของระบบที่จะวิเคราะห์
  2. ค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้มากที่สุด บาคาร่า

Schedule diagram making

In planning and analyzing the system The System Development Cycle (SDLC) is an integrated diagram of the study. In system analysis The scheduled time schedule may change at any time. The tables given are just a guide to what system analysts do and when. In making this schedule, the system analyst must have a clear understanding of the problems that arise, meaning the problem definition. In addition, the system analyst must study the feasibility study to study the feasibility of the system. The possibility of the system is reasonable. In order to use information from the preliminary feasibility study to prepare work plans, schedules There are several methods of planning a schedule. And one of the more popular methods is to use Gantt Chart.

This feasibility study phase is a preliminary analysis phase. To study and decide how to develop the legacy system to be more effective, find or develop a whole new system. At this stage, the system analyst must understand the current operating environment, such as how to convert an existing system to a completely new system. .

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

วังหลัง

เรื่องถัดไป

three man down

เมนู