samsung smart switch

samsung smart switch ย้ายข้อมูล จากอุปกรณ์เคลื่อนที่

samsung smart switch เป็นชื่อของกลุ่ม บริษัท จากเกาหลีใต้ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในโซลเกาหลีใต้ซึ่งประกอบด้วย บริษัทย่อยหลายแห่งและธุรกิจที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่อยู่ภายใต้แบรนด์ซัมซุงและเป็นกลุ่มธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ ซัมซุงก่อตั้งโดย Ebyung Chol ในปี 1938 ในช่วงแรกของธุรกิจที่เน้นไปจนถึงการส่งออกผลิตภัณฑ์การแปรรูปอาหารและสิ่งทอ Samsung เริ่มเข้าสู่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในปลายปี 1960 หลังจากการจากไปของผู้ก่อตั้ง Ebyung Chol

ปรัชญา

ซัมซุงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับในท้องถิ่น ตลอดจนการนำแนวปฏิบัติระดับโลกที่เข้มงวดมาใช้กับพนักงานทุกคน เราเชื่อว่าการจัดการอย่างมีจริยธรรมไม่ใช่เครื่องมือเดียวในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทั่วโลก Superslot แต่ยังเป็นช่องทางในการสร้างความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกด้วย ซึ่งรวมถึงลูกค้าผู้ถือหุ้นพนักงานพันธมิตรทางธุรกิจ และชุมชนท้องถิ่นด้วยจุดมุ่งหมายที่จะเป็นหนึ่งใน บริษัทที่มีจริยธรรมที่เคร่งครัดที่สุดในโลก Samsung ยังคงฝึกอบรมพนักงานและดำเนินการตรวจสอบ ควบคู่ไปกับการดำเนินการบริหารจัดการองค์กรที่ยุติธรรมและโปร่งใส

เป้าหมาย

องค์ประกอบสำคัญของการจัดการ ในด้านทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยี ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยีที่เหนือกว่าด้วยหลักการบริหาร ปรับปรุงการบูรณาการระบบการจัดการทั้งหมดบนพื้นฐานของคนและเทคโนโลยี วัตถุประสงค์ของ บริษัท (เป้าหมายภายใน) สร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุด การสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่ให้ความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า รักษาความเป็นผู้นำอันดับ 1 ของโลกในสายธุรกิจเดียวกัน วัตถุประสงค์ของ บริษัท และสร้างประโยชน์ให้กับสังคม สร้างประโยชน์ร่วมกันและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ปฏิบัติภารกิจในฐานะสมาชิกของสังคม

samsung smart switch

ค่านิยมที่กำหนด

ซัมซุงเชื่อว่าการยึดมั่นในคุณค่าที่ดีเป็นสิ่งที่ดีสำหรับธุรกิจดังนั้นค่านิยมหลักและแนวทางปฏิบัติที่เข้มงวดเหล่านี้จึงเป็นหัวใจสำคัญของทุกการตัดสินใจของ บริษัท ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันคือจิตวิญญาณของซัมซุง บุคลากร องค์ประกอบหลักของ บริษัท คือคน ที่ Samsung เรามุ่งมั่นที่จะเปิดโอกาสให้ผู้คนได้ทำงานอย่างเต็มศักยภาพ ความเป็นเลิศ ทุกสิ่งที่เราทำที่ Samsung เป็นผลมาจากความมุ่งมั่นในความเป็นเลิศ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดสำหรับตลาด เปลี่ยน เช่นเดียวกับที่เราดำเนินการมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเราพยายามมองไปข้าง

หน้าในอนาคต พร้อมกับการคาดการณ์ความต้องการของตลาดเพื่อให้เราสามารถบริหาร บริษัท ให้ประสบความสำเร็จในระยะยาว ศีลธรรม การดำเนินงานตามหลักจรรยาบรรณถือเป็นรากฐานที่สำคัญของธุรกิจของเรา ทุกสิ่งที่เราทำสอดคล้องกันทางศีลธรรม เพื่อให้เกิดความยุติธรรมเคารพทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและโปร่งใสสูงสุด ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน ซัมซุงมุ่งมั่นที่จะเป็นพลเมืองธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกชุมชนทั่วโลก ไฮโล

หลักการธุรกิจ

เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะ บริษัท ชั้นนำระดับโลก Samsung Electronics ได้ประกาศหลักการธุรกิจของ Samsung ปี 2005 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานทางกฎหมายและจริยธรรมและการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม เราปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานทางจริยธรรม เราเคารพในศักดิ์ศรีและความหลากหลายของผู้คน เราเคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของทุกคน เราไม่อนุญาตให้มีการบังคับใช้แรงงาน การแสวงหาผลประโยชน์เราไม่เลือกปฏิบัติต่อสัญชาติเชื้อชาติเพศศาสนา ฯลฯ และเราปฏิบัติต่อทุกคนและทุกคนที่เกี่ยวข้องเช่นลูกค้าหรือพนักงาน เราแข่งขันกันอย่างยุติธรรมตามกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ เราปฏิบัติตามกฎทั้งหมดของชุมชนในประเทศและภูมิภาคอื่นๆ เคารพกฎการแข่งขันในตลาด และแข่งขันกันอย่างยุติธรรมเราไม่ทำกำไรที่ไม่เป็นธรรมด้วยวิธีการที่ผิดกฎหมายตาม

หลักจริยธรรมทางการค้าที่ผิดกฎหมาย เราไม่ให้หรือรับของขวัญรางวัลสินบนหรือดูแลบุคคล ระหว่างกิจกรรมทางธุรกิจ เรายึดมั่นในการบัญชีที่โปร่งใสผ่านการบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง เราบันทึกและจัดการธุรกรรมทั้งหมดอย่างถูกต้องเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเข้าใจอย่างชัดเจนว่ากิจกรรมทางธุรกิจของเราสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีสากล ตลอดจนระเบียบการบัญชีในแต่ละประเทศเราดำเนินการอย่างโปร่งใสด้วยการเปิดเผยข้อมูลของ บริษัทและด้านการจัดการที่สำคัญเช่นการเปลี่ยนแปลงการเงินขององค์กรตามที่กฎหมายกำหนด สล็อต เราไม่แทรกแซงการเมืองและรักษาความเป็นกลาง เราเคารพสิทธิทางการเมืองและการตัดสินใจทางการเมืองของแต่ละบุคคล และไม่ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองใดๆ ภายใน บริษัทเราไม่ใช้เงินของ บริษัท บุคคลสิ่งอำนวยความสะดวก ฯลฯ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง เรายึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กรที่สะอาด

เราแยกความแตกต่างส่วนบุคคลและสาธารณะออกจากกิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมดอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้งระหว่าง บริษัท และบุคลากรเราให้ผลประโยชน์ทางกฎหมายเป็นอันดับแรก เราไม่อนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินและตำแหน่งของ บริษัท เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของคู่สมรสของเรา และเราจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมเช่นการยักยอกหรือใช้ทรัพย์สินของ บริษัท ในทางที่ผิด เราไม่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ซื้อขายได้เช่นการซื้อและขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลที่ได้มาอย่างเป็นทางการ เราปกป้องและเคารพทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทและผู้อื่น ห้ามนำทรัพย์สินทางปัญญาและข้อมูลที่เป็นความลับสุดยอดจาก Slot บริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการอนุมัติล่วงหน้า เราเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการใดๆ ที่ละเมิดเช่นการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตการทำซ้ำการแจกจ่ายการดัดแปลง

ภาพแวดล้อมที่ดี

เราสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี เราไม่อนุญาตให้มีพฤติกรรมใด ๆ นั่นอาจส่งผลต่อความสัมพันธ์ที่ดีของเพื่อนร่วมงานเช่นการคุกคามทางเพศ การทำธุรกรรมทางการเงินหรือการใช้ความรุนแรงเราไม่แบ่งกลุ่มที่อาจก่อให้เกิดความไม่ลงรอยกันภายในกลุ่ม หรือไม่สร้างกลุ่มส่วนตัว เราเคารพลูกค้าผู้ถือหุ้นและพนักงานของเรา การทำให้ลูกค้าพึงพอใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของเรา เรานำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า เรามีความสัมพันธ์ที่จริงใจและเป็นมิตรกับลูกค้าของเรา และยอมรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจากลูกค้าด้วยความเคารพนอกจากนี้เรายังเคารพและเคารพและปกป้องข้อมูลของลูกค้าของเรา เราดำเนินการจัดการที่เน้นการสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น เรามอบผลประโยชน์ระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้นของเราผ่านการลงทุนที่สมเหตุสมผล และการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานเราสร้างผล

ประโยชน์ที่มั่นคงผ่านกิจกรรมการจัดการที่สอดคล้องกัน และปรับปรุงมูลค่าตลาดของ บริษัทยิ่งกว่านั้นเราเคารพในสิทธิของเรา การเรียกร้องพร้อมเหตุผลและแนวคิดของผู้ถือหุ้น เราทุ่มเทเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน เรามอบโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับพนักงานทุกคน และปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมตามความสามารถและประสิทธิภาพ เราแนะนำการพัฒนาตนเองให้กับพนักงานของเราอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการปรับปรุงที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่นอกจากนี้เรายังสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สามารถทำงานได้อย่างอิสระและสร้างสรรค์ เราใส่ใจสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและสุขภาพ เราดำเนินการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เราปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในการปกป้องสิ่งแวดล้อมกฎหมายที่บังคับใช้กฎระเบียบรองและข้อบังคับภายใน เราพยายามอย่างต่อเนื่องในการปกป้องสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมทาง

ธุรกิจทั้งหมดเช่นการพัฒนาการผลิตการขาย ฯลฯ เราเป็นผู้นำในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเช่นการรีไซเคิลทรัพยากร เรามุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัยและสุขภาพของแต่ละบุคคล เราปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยสากลกฎหมายข้อบังคับรองและข้อบังคับภายในที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เราปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่สะดวกสบายและป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท เราเป็นพลเมืองธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม บาคาร่า เราปฏิบัติหน้าที่พื้นฐานด้วยศรัทธาในฐานะพลเมืองธุรกิจ เราทุ่มเทเพื่อใช้ประโยชน์จากศรัทธาของเราในความรับผิดชอบและหน้าที่ของ บริษัท ในฐานะชุมชน

ธุรกิจวิชวลดิสเพลย์

ในปี 2559 ธุรกิจการแสดงภาพของเราได้เปิดตัว Quantum dot TV ซึ่งได้รับการยอมรับจากทั่วโลกในด้านคุณภาพของภาพที่เหนือกว่าและ Serif TV ของเราได้สร้างมาตรฐานใหม่ในการออกแบบสำหรับอุตสาหกรรมทีวี และยกระดับสถานะความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมของเราในปี 2017 คาดว่าจะมีการเติบโตอย่างรวดเร็วสำหรับ UHD TV และ Curved TV เนื่องจากผู้บริโภครับรู้มากขึ้นเกี่ยวกับความละเอียดสูงและคุณภาพของภาพที่สูงขึ้นด้วยจุดมุ่งหมายที่จะมอบประสบการณ์การรับชมที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ให้กับลูกค้าของเราเราจึงเปิดตัว QLED TV เครื่องแรกและเครื่องเดียวของโลกที่มีระดับสี 100% ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่สำหรับการวัดคุณภาพ จากภาพนี้จะช่วยเสริมความเป็นผู้นำของเราใน

ตลาดทีวีพรีเมียม ยิ่งไปกว่านั้น ‘The Frame’ ยังเปลี่ยนห้องนั่งเล่นให้กลายเป็นแกลเลอรีที่สวยงาม พร้อมกับอุปกรณ์เสริมอื่นๆ สำหรับแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์จะช่วยให้เราสามารถรองรับความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค นอกจากนี้สมาร์ททีวีปี 2017 จะช่วยให้ลูกค้าเพลิดเพลินกับเนื้อหาที่หลากหลายบนหน้าจอเดียว และสัมผัสประสบการณ์การใช้งานที่โดดเด่น ด้วยการควบคุม set-top box คอนโซลเกมและอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ส่วนใหญ่ด้วย One Remote Control

ธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าระบบดิจิตอล

amsung Electronics มุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ใหม่ ๆ ซึ่งเพิ่มความสะดวกในการใช้งานและช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค ในปี 2559 ยอดขายของเราเพิ่มขึ้นทั่วเอเชีย ควบคู่ไปกับการเติบโตของรายได้ในตลาดอุปกรณ์ระดับพรีเมียมในอเมริกาเหนือยุโรปและเกาหลี ส่วนแบ่งการตลาดของ Samsung เป็นอันดับหนึ่งในสหรัฐอเมริกา นับเป็นตลาดสำคัญสำหรับแบรนด์เครื่องใช้ในบ้านในปีนี้เราได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ยกระดับมาตรฐานของตลาดเช่นตู้เย็น Family Hub เครื่องซักผ้า AddWash และเครื่องปรับอากาศไร้ลมซึ่งได้รับคำชมจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเรายังมุ่งเน้นที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งและขยายธุรกิจด้วยสายผลิตภัณฑ์ใหม่และระบบปรับอากาศในปี 2560 เราจะมอบสิทธิประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมให้กับผู้บริโภคต่อไป ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่แตกต่างกันผลิตภัณฑ์

สำหรับผู้บริโภคของเราท้าทายรูปแบบดั้งเดิม ซ้ำซากจำเจเราเป็นผู้นำตลาดด้วยการนำเสนอนวัตกรรมและความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภคอย่างแท้จริง เราจะรักษาตำแหน่งผู้นำตลาด ด้วยผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมที่เป็นนวัตกรรมใหม่เช่นตู้เย็น Family Hub ซึ่งรวมเอาเทคโนโลยีการรู้จำเสียงขั้นสูง ลืม APPLE ID ช่วยปรับปรุงการสื่อสารภายในครอบครัว เครื่องซักผ้า FlexWash ที่รองรับการซักสองครั้งพร้อมกัน หรือแยกซักสำหรับความจุและประเภทผ้าที่แตกต่างกันและเครื่องปรับอากาศแบบไร้ลมที่ให้ความเย็นโดยไม่ต้องสัมผัสกับลมโดยตรงนอกจากนี้เรายังลงทุนอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจำหน่ายสำหรับธุรกิจ B2B ที่เติบโตและมีกำไร

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

ลืม apple id

เรื่องถัดไป

canon 80d

เมนู